1. Oliy matematika - Kо‘p о‘zgaruvchili funksiya ta’rifi va aniqlanish soxasi, grafigi. Kо‘p о‘zgaruvchili funksiyaning  xususiy va tо‘la orttirmasi. Kо‘p о‘zgaruvchili funksiyaning limiti https://www.youtube.com/watch?v=2xS4EQYGLUo
2. Oliy matematika - Kо‘p о‘zgaruvchili funksiyaning uzluksizligi. Kо‘p о‘zgaruvchili funksiyaning  xususiy xosilalari. Yuqori tartibli xususiy xosila ://www.youtube.com/watch?v=ltQC4nC10uo
3. Oliy matematika - Kompleks sonlar va ular ustida algebraik amallar https://www.youtube.com/watch?v=G0l9QujB0cI
4. Oliy matematika - Bezu teoremasi. Kо‘pxadlarni chiziqli va kvadrat uchxadli kо‘paytuvchilarga ajratish https://www.youtube.com/watch?v=QsIWJSr3uPs
5. Oliy matematika - Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integrallarning ta’rifi https://www.youtube.com/watch?v=8rFZXWupBu0
6. Oliy matematika - Kvadrat uchxad qatnashgan ba’zi funksiyalarni integrallash https://www.youtube.com/watch?v=yNkaMICiIiw
7. Oliy matematika - Trigonometrik funksiyalarni integrallash. Irratsional https://www.youtube.com/watch?v=nkDJH5f8jEo
8. Oliy matematika - Aniq integral, uning geometrik ma’nosi va xossalari https://www.youtube.com/watch?v=lbVzNwO90pY
9. Oliy matematika - Dekart koordinatalar sistemasida soxaning yuzini topish https://www.youtube.com/watch?v=B7B1t6B9lKg
10. Oliy matematika - Differensial tenglamalar https://www.youtube.com/watch?v=JXq2-ScznSE
11. Oliy matematika - О‘zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar. Bir jinsli funksiyalar https://www.youtube.com/watch?v=RECikT4IhNc
12. Oliy matematika - Tartibni pasaytirish mumkin bо‘lgan ikkinchi tartibli tenglamalarning ba’zi bir turlari https://www.youtube.com/watch?v=TheAYsZ3OtY
13. Oliy matematika - Ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli о‘zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglama https://www.youtube.com/watch?v=YaXCQWzqr8s
14. Oliy matematika - Sonli qatorlar https://www.youtube.com/watch?v=H0147aT7Vwg
15. Oliy matematika - Funksional va darajali qatorlar https://www.youtube.com/watch?v=BBrdNDQhGuM
16. Oliy matematika - Xatoliklar nazariyasi. Algebraik va transsendent tenglamalarni taqribiy yechish usullari https://www.youtube.com/watchv=lSqvWI3d6J8
17. Chizma geometriya - Chizma geometriya fani va uning fazifalari https://www.youtube.com/watch?v=kqrul2EzcEU
18. Chizma geometriya - Nuqtani о‘zaro perpendikulyar bо‘lgan uchta tekislikka proyeksiyalash https://www.youtube.com/watch?v=DI4hsorGTmI
19. Chizma geometriya - Tо‘g‘ri chiziqning ortoganal proyeksiyalari https://www.youtube.com/watch?v=RSZ55D6afqE
20. Chizma geometriya - Xususiy vaziyatdagi tо‘g‘ri chiziqlar https://www.youtube.com/watch?v=McMSGh4bzs4
21. Chizma geometriya - Tо‘g‘ri chiziqning izlari. Ikki tо‘g‘ri chiziqning о‘zaro joylashuvi https://www.youtube.com/watch?v=RzPfplSALmI
22. Chizma geometriya - Tekisliklar va ularni chizmalarda berilishi https://www.youtube.com/watch?v=F_XX_qNsqF0
23. Chizma geometriya - Tekislikning bosh chiziqlari https://www.youtube.com/watch?v=bnOUqmyO-Lw
24. Chizma geometriya - Tekislikning izlari https://www.youtube.com/watch?v=xWSbhMdXvlE
25. Chizma geometriya - Umumiy va xususiy vaziyatdagi tekisliklarning о‘zaro kesishgan chizig‘i https://www.youtube.com/watch?v=3LJCKx27LEw
26. Chizma geometriya - Umumiy vaziyatdagi ikki tekislikning о‘zaro kesishgan chizig‘i https://www.youtube.com/watch?v=3uayI_ITA7Y
27. Chizma geometriya - 3D olchamli ishchi fazo va uning interfeysi https://www.youtube.com/watch?v=fEXMX7NAh-4
28. Chizma geometriya - Foydalanuvchining koordinatalar tizimi https://www.youtube.com/watch?v=sW3U-iWcGpc
29. Chizma geometriya - «Моделирование» - Modellashtirish asboblar paneli https://www.youtube.com/watch?v=7QY91wwyVUg
30. Chizma geometriya - Cone - Konus, _Sphere - Shar, _Cylinder - Silindr va _Torus - Tor buyruqlari va ularning opsiyalaridan foydalanib geometrik jismlar yasash https://www.youtube.com/watch?v=RElAvFTFASg
31. Chizma geometriya - Line - Отрезок - Kesma buyrug‘i https://www.youtube.com/watch?v=tJ4OzcoeSr4
32. Chizma geometriya - Ko‘pburchak va to‘g‘ri to‘rtburchak buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=U9njX3Hn-ok
33. Chizma geometriya - Nuqta shaklini o’rnatish. Nuqta va splayn buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=H9R9cpWXsqc
34. Chizma geometriya - Aylana va uzish buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=goDfBCxD2dI
35. Chizma geometriya - Faska, Tutashma, Nusxalash, Oyna, Oxshashlik va Massiv buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=fkIgGmhoTNg
36. Chizma geometriya - Aylana yoyi, Bulut, Ellips, Ellips yoyi, Surish, Burish va Masshtab buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=Zhq32TG0FKo
37. Chizma geometriya - Ob’yektlarni bog‘lash buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=blxJbadbynY
38. Chizma geometriya - Bloktuzish, Blokni qo‘yish, Hudud, Uzaytirish, Bir va Ikki nuqtada uzish buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=X0and6ajOtA
39. Chizma geometriya - Matn shaklini o‘rnatish. Bir va Ko‘p qatorli matn yozish buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=nmx5fJfnAjY
40. Chizma geometriya - Birlashtirish, Cho‘zish va Qismlarga bo‘lish buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=eESPnn7ZGVA
41. Chizma geometriya - 0‘lcham qo‘yish buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=Yqv8gkFUYA8
42. Chizma geometriya - Chizmani printerda chiqarish muloqatlar oynasini sozlash https://www.youtube.com/watch?v=Oe1sb-Fv6KM
43. Chizma geometriya - Tarkibida massiv elementlari bolgan tutashma bajarish https://www.youtube.com/watch?v=Tv1hDGIDKJU
44. Chizma geometriya - 3D o’lchamli ishchi fazoda ishlash https://www.youtube.com/watch?v=DDs52ZjIHxU
45. Chizma geometriya - «Моделирование» - Modellashtirish buyruqlari https://www.youtube.com/watch?v=ZCoV9Dnj3Bw
46. Chizma geometriya - Aylantirish buyrug’idan foydalaninb aylanish jismlarni yasash https://www.youtube.com/watch?v=IDsJtkofNv8фильмы бесплатно

YOPISH